1.10.2010 - Autisté nikoli v autu v pololetí

Průběh a výsledky projektu

(27.2.2012 15:36)
Dne 27.2.2012 se v reprezentativních prostorách hotelu Atlantis uskutečnila závěrečná konference projektu „Autisté nikoli v autu“. Konference se zúčastnilo celkem 91 hostů. Konference se konala pod záštitou prvního místopředsedy primátora města Brna, pan Ing. Roberta Kotziana, PhD. Na konferenci vystoupili významné osobnosti, jako například Ing. Roman Vašina – starosta ÚMČ Brno-Židenice, PhDr. Marie Klusoňová – vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení MMB, Mgr. Martin Polenský – speciální pedagog SPC Štolcova. Členové realizačního představili projekt a jeho výsledky. Na konferenci nechybělo ani promítání krátkého filmu, který v rámci projektu vznikl. Konference měla velmi pozitivní ohlas.
Šlampa Lukáš

(30.6.2011 15:36)
Realizační tým projektu v uplynulých dnech převzal od dodavatele první verzi vzdělávacího programu pro postižené žáky. Celý projekt je dostupný on-line. V případě, že máte zájem zúčastnit se testování a chce vidět, jak je celý program koncipován, kontaktujte managera projektu na e-mailu slampa@autiste.cz
Šlampa Lukáš

(19.5.2011 17:36)
V rámci projektu Autisté nikoli v autu byla škola ELPIS vybavena počítačovou technikou a to včetně speciálních zařízení. V každé ze tříd byl instalován nový PC spolu s dotykovým monitorem. U každého počítače je kromě standardní klávesnice navíc ještě klávesnice speciální. Jedná se o klávesnice, na kterých jsou některé klávesy vynechány, a naopak klávesy alfanumerické jsou výrazně větší než u klávesnice klasické. Ve škole je rovněž rozděleno 5 klávesnic, které umožňují obsluhu počítače žákům s nejtěžšími stupni postižení – jedná se o klávesnice, kde jsou pouze 4 směrové klávesy a jedna klávesa potvrzovací. V rámci této zakázky bylo rovněž dodáno 5 multimediálních dotykových tabletů.
Šlampa Lukáš

(28.3.2011 18:28)
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka výpočetní techniky pro účely projektu Autisté nikoli v autu
Přílohy: priloha_1.pdf, priloha_2.pdf, vysledek_VR_web.pdf, vyzva_web.pdf, zverejneni_dotazu_4_4.pdf
Šlampa Lukáš

(15.3.2011 08:06)
V rámci provádění povinné publicity projektu Autisté nikoli v autu byly zveřejněny dva odkazy na probíhající projekt v tištěných médiích. Jednalo se konkrétně o učitelské noviny a regionální Deník.
Šlampa Lukáš

(23.2.2011 18:29)
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka výpočetní techniky pro účely projektu Autisté nikoli v autu
Přílohy: priloha_1.pdf, priloha_2.pdf, vyzva.pdf, zruseni_HW.pdf, zverejneni_dotazu_1_3.pdf
Šlampa Lukáš

(17.2.2011 18:30)
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Tvorba výukového software pro vzdělávání postižených žáků pro účely projektu Autisté nikoli v autu
Přílohy: vysledek_VR_web.pdf, vyzva_2.pdf, zverejneni_dotazu_24_2.pdf, zverejneni_dotazu_25_2.pdf
Šlampa Lukáš

(17.2.2011 11:16)
Projektový tým vypsal výběrové řízení na dodavatele výukového software pro vzdělávání postižených žáků. První kolo výběrového řízení nicméně muselo být zrušeno, aniž by byl vybrán vhodný kandidát. Bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení. V rámci druhého kola výběrového řízení byl výrazně upraven a rozšířen zadávací dokument. Bylo zde mnohem přesněji specifikováno, jak má výsledný projekt vypadat
Šlampa Lukáš

(26.11.2010 09:36)
V rámci projektu Autisté nikoli v autu se připravujeme na uspořádání výběrového řízení na dodávku výukového programu pro vzdělávání postižených žáků v oblasti ICT. Projektový tým provedl průzkum trhu jednak stávajících produktů na trhu. Dále jsme analyzovali potenciální dodavatele produktu, který budeme poptávat. Snažili jsme se formulovat naše požadavky a představy. To vše bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení, které budeme vypisovat v příštím roce.
Šlampa Lukáš

(4.10.2010 07:36)
Projektový tým pod vedením hlavního metodika Ing. Diany Šlampové dokončil úvodní verzi metodické příručky pro práci postižených žáků s výpočetní technikou. Publikace má název "Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra". Její náhled Vám přinášíme k dipozici již nyní.
Přílohy: Jak_vyuzivat_ICT_u_zaku_s_kombinovanym_postizenim_a_PAS.pdf
Šlampa Lukáš

(12.7.2010 07:33)
Pokračujeme v ověřování a praktické práci s metodickým postupem pro vzdělávání žáků v oblasti ICT. Naše výsledky nás utvrzují v tom, že praktické znalosti a dovednosti žáků při práci s výpočetní technikou převyšují jejich znalosti a dovednosti teoretické. Z toho mimo jiné vyplývá, že metodiky, které v rámci projektu vznikly a vznikají jsou velmi užitečné.
Šlampa Lukáš

(14.6.2010 08:43)
Tvorba metodiky pro vzdělávání postižených žáků za použití výpočetní techniky - Projektový tým usilovně pracuje na naplňování druhého ze svých hlavních cílů, a to sice na tvorbě metodického postupu pro vzdělávání postižených žáků při práci s výpočetní technikou. V současné době vzniká první verze metodického postupu, který bychom chtěli co nejdříve publikovat alespoň v prozatímní verzi. Projektový tým se pod vedením hlavní metodičky rozhodl, že samotný dokument bude mít dvě roviny – jedna, určená pro žáky, kde jim bude velmi (na první pohled až přehnaně) jednoduše vysvětlováno, co jak funguje a co mají dělat. Druhá rovina bude určená pro pedagogy, kteří zde budou mít popsáno, jak dětem pomáhat, jek je vést, jaké při dané činnosti vznikají nejčastější problémy, jak těmto problémům předcházet a jak je řešit. Publikace bude doplněna o fotky a obrázky. Názornost se ukázala jako značný faktor úspěchu již při tvorbě metodiky pro praktické vzdělávání autistů.
Šlampa Lukáš

(12.5.2010 18:43)
Průběh ověřování metodiky pro praktické vzdělávání autistů - Projektový tým pod vedením hlavního metodika projektu, Ing. Diany Šlampové, ověřuje nasazení metodického postupu pro praktické vzdělávání autistů do reálné výuky. Reakce žáků na práci podle metodického postupu jsou velmi kladné. Žáci přesně vědí, co mají dělat a jaká činnost bude následovat, to jim dodává sebevědomí. Vhodné časové rozvržení a jistota následujících kroků žákům umožňuje lepší soustředění na to, co právě dělají. Některé postupy jsou však pro žáky příliš složité, při upravování metodického postupu se tedy snažíme některé pasáže zjednodušovat. Zjednodušení v tomto případě neznamená, že se děti naučí méně, ale naopak, že se jim postupy mnohem snáze stanou přirozenými a budou je tedy v budoucnu lépe samy opakovat. Metodický postup byl používán i v dalších třídách ve škole ELPIS, ve kterých jsou umístěni žáci s poruchami autistického spektra. Pedagogové byli upozorněni, že se jedná o neprověřenou verzi metodik a že tedy musejí být při jejich použití obezřetní. Jejich reakce na metodiky byly ve 100% pozitivní. Pedagogové vyjádřili přání metodiky zpracované tímto způsobem v budoucnu systematicky využívat.
Šlampa Lukáš

(22.3.2010 08:25)
Projektový tým aktuálně pracuje na dvou zásadních prioritách. Jednak se jedná o praktické ověřování a korekce metodického postupu pro praktické vzdělávání autistů, jednak jsme začali pracovat na přípravě metodického postupu pro smysluplné zapojení výpočetní techniky do procesu vzdělávání postižených dětí. V rámci této aktivity projektu Autisté nikoli v autu vznikne mimo metodik i nový softwarový program, který bude přesně odrážet potřeby cílové skupiny při použití výpočetní techniky ve výuce. Tato aktivita je na svém začátku, nyní probíhá proces shromažďování dalších informací a poznatků o uvedené problematice. O průběhu a výsledcích poskytneme informace na tomto portálů.
Šlampa Lukáš

(12.1.2010 08:24)
Několik slov paní ředitelky PaedDr. Věry Havlíčkové k přípravě metodického postupu: V minulém období jsme dokončili první verze metodických postupů. Tyto jsou využívány v praktické škole jednoleté. Vzhledem k nestejné úrovni rozumových schopností žáků bylo obtížné zpracovat témata tak, aby jejich obsahu porozuměli všichni žáci, nebo alespoň většina žáků. Do jaké míry se to podařilo ukáží teprve zkušenosti pedagožek z praxe, jimž by měly tyto metodické materiály pomáhat ve výuce praktických činností a poskytovat pokud možno konkrétní a názorný materiál, s jehož obsahem by mohli žáci pracovat. Metodické postupy budou využívat žáci nejen ve škole, ale měli by pomáhat žákům i v domácím prostředí, kde mohou být vodítkem pro rodiče, v jakých oblastech a jakým způsobem by moli přispívat ke vzdělávání a zdokonalování svých dětí. Cílem vypracovaných metodických postupů je získání pracovních dovedností u žáků a uplatnění jejich schopností v dané situaci stejně jako získání pracovních návyků vhodných k dané situaci. Jako příklad můžeme uvést správný postup při mytí nádobí. Je nutné vždy přihlížet k tělesným i mentálním schopnostem žáků, vybírat činnosti pozorně, pečlivě organizovat, postupně zvyšovat náročnost pracovních úkolů. Důležitá je nenásilná forma učení, vhodná motivace, názorné, emotivní a sugestivní působení. U těžce mentálně postižených žáků, kteří mají rovněž diagnózu PAS se jeví jako velmi vhodní forma rozvoje oblast sebeobsluhy – tedy například úklidové práce, základy vaření, práce pěstitelské. Při práci s žáky je rovněž důležité dodržovat zásadu jednotného působení, soustavnosti, posloupnosti a to ve spolupráci s rodinou.
Šlampa Lukáš

(6.1.2010 09:13)
Projektový tým Autisté nikoli v autu dokončil první verzi metodického postupu s názvem Jak pracovat s autistickými žáky v praktické škole jednoleté. Vytvoření tohoto metodického postupu je jedním z důležitých výstupů projektu. Tvorba metodického postupu se ukázala časově náročnější, než jsme původně předpokládali, i z toho důvodu byla doba její tvorby prodloužena o tři měsíce oproti původnímu plánu. Metodika je zaměřená především na to, jak co nejjednodušší cestou děti s poruchami autistického spektra učit základním praktickým dovednostem. Při tvorbě metodik bylo využito jednak dlouholetých zkušeností ředitelky školy ELPIS paní PaedDr. Věry Havlíčkové a hlavního metodika projektu paní Ing. Diany Šlampové. V současné době probíhá praktické ověřování navrženého metodického postupu v praxi. O výsledcích praktického ověřování budeme dále informovat na tomto portálu. Přílohou tohoto článku je navrhovaný metodický postup včetně příloh.
Přílohy: metodiky.pdf, PPS_domaci_prace.pdf, PPS_vareni.pdf
Šlampa Lukáš

(2.11.2009 10:13)
V rámci získávání zkušeností, sběru informací a poznatků projektový tým realizoval zahraniční pracovní cestu. V rámci této cesty pracovníci projektu zamířili do Holandska, které má mezi zeměmi Evropské Unie pověst země s nejlépe fungujícím systémem vzdělávání postižených žáků a v širším slova smyslu i s celkovou péčí o postižené. Pracovní cestu považujeme pro realizaci za velmi přínosnou, jelikož jsme se setkali s postupy a pomůckami, které jsou nejsou v naší zemi využívány. Získané poznatky nám tedy umožňují v rámci projektu přinášet vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím inovativnosti metodických postupů, které zpracováváme. Připojujeme stručnou zprávu z pracovní cesty, kde jsou popsány nejzásadnější přínosy pracovní cesty pro realizaci projektu.
Přílohy: zprava_pracovni_cesta.pdf
Šlampa Lukáš

(26.10.2009 16:33)
Příprava výukového programu pro praktické vzdělávání autistů Od začátku realizace projektu probíhají aktivity směřující k tvorbě metodik pro praktické vzdělávání autistů. Za tímto účelem probíhala výše zmíněná školení, byla nakoupena literatura ke studiu problematiky autismu, realizační tým absolvoval pracovní cesty. Přestože původní předpoklad byl, že metodiky budou kompletně hotové do konce září 2009 a dále bude následovat jejich praktické ověřování, celý proces se ukázal být více časově náročný. V současné době probíhá dokončování přípravy metodik a zároveň ověřování dokončených metodických postupů. V galerii můžete najít malou ochutnávku obrázkových postupů, které metodiky obsahují.
Šlampa Lukáš

(24.9.2009 12:32)
Kurz Vzdělávání dětí s autismem (srpen 2009) V termínu 18. – 20.8.2009 proběhla druhá část školení Vzdělávání dětí s autismem na úrovni I-začátečníci. Školení rovněž prováděli odborníci z Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s. Kurzu o rozsahu 20 hodin se zúčastnilo celkem 20 pedagogických pracovníků ELPISu. Školení tentokrát probíhalo v budově ELPISu, bylo více teoretické ve srovnání s vyšší úrovní pokročilosti. Zde již bylo možné pořídit několik fotografií i pár minut videozáznamu. Ty jsou vystaveny v galerii.
Šlampa Lukáš

(1.9.2009 16:31)
Počítačové školení V rámci klíčové aktivity projektu č. 01 – Vzdělávání pracovníků na práci s výpočetní technikou proběhlo ve dvou fázích školení pedagogických pracovníků ELPISu na používání výpočetní techniky při výuce postižených dětí. Školení bylo na pořádáno a „na klíč“ připraveno zkušeným soukromým lektorem Ing. Antonínem Horákem. Školení obsahovalo následující kapitoly: OS MS Windows, Internet, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Během května a června 2009 probíhalo školení vždy jednou za 14 dní, účastnili se jej pracovníci ELPISu, kteří nepracují v odpoledních směnách. Pro ty, kteří odpoledne pracují bylo určeno intenzivní školení v měsíci srpnu. Kromě společných seminářů, které probíhaly v učebně informatiky ZŠ Gajdošova, byl školitel k dispozici individuálním konzultacím přímo v budovách ELPISu. Fotky i video jsou k dispozici v příslušných sekcích webu pod názvem „PC školení“.
Šlampa Lukáš

(15.5.2009 21:10)
Kurz Vzdělávání dětí s autismem (květen 2009) V termínu 11. – 14.5.2009 proběhla první část školení Vzdělávání dětí s autismem na úrovni II-mírně pokročilí. Školení prováděli odborníci z Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s. Kurzu o rozsahu 40 hodin se zúčastnily tři pedagogické pracovnice ELPISu, jmenovitě Ing. Diana Šlampová, Mgr. Pavlína Rybářová a Mgr. Marie Krňávková. Všechny absolventky kurzu byly velmi spokojeny, ocenily především kombinaci teoretické a praktické části. Během teoretických přednášek byly seznámeny s problematikou a principy práce s dětmi s poruchami autistického spektra. Během praktické části potom měla každá „přiděleno“ jedno z dětí, které musela sama diagnostikovat a na základě výsledků navrhnout další postup vzdělávání dítěte. Na kurzu bohužel nebylo možné pořizovat fotografie ani video.
Šlampa Lukáš

(11.5.2009 16:32)
Příprava praktické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra – vybavení třídy cvičnou kuchyňskou linkou Dne 11.5.2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele cvičné kuchyňské linky pro praktické vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. V současné době je již kuchyňská linka používána ve vzdělávacím procesu v plném rozsahu. V galerii najdete v nejbližších dnech fotky i videa. Celá třída byla rovněž „strukturována“ tak, aby vyhovovala specifickým vzdělávacím potřebám dětí s autismem. V galerii najdete rovněž plánky původní (nestrukturované) třídy i rekonstruované (strukturované) třídy.
Šlampa Lukáš

(30.4.2009 15:10)
Pracovní cesta Znojmo Dne 30.4.2009 proběhla cesta realizačního týmu projektu ve složení PaedDr. Věra Havlíčková, Ing. Diana Šlampová, Lukáš Šlampa do Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, Horní Česká 15. Ve škole nás laskavě přijal její ředitel, pan PaedDr. Ivan Pospíchal. Postupně nás provedl po jednotlivých budovách školy a seznámil s pedagogy, kteří pracují s dětmi odpovídajícími naší cílové skupině. S těmi jsme pohovořili o jejich zkušenostech s prací s dětmi, úspěších i neúspěších při jejich vzdělávání. Fotografie z cesty najdete v galerii pod záložkou „Pracovní cesta Znojmo“. Ve Znojmě jsme rovněž pořídili několik desítek minut videozáznamu. Po zpracování bude vystaven v sekci Video. Více informací o Speciálních školách Znojmo najdete na jejich internetové prezentaci na www.specialniskolyznojmo.cz
Šlampa Lukáš

(1.4.2009 11:18)
Zahájení realizace projektu - Dne 1.4.2009 byla zahájena realizace projektu Autisté nikoli v autu. Původní začátek projektu byl plánován na 1.1.2009, kvůli administrativním průtahům však byl začátek realizace odložen. V sekci galerie pod záložkou „Stav před začátkem realizace projektu“ najdete fotografie z doby, než začala realizace projektu.
Šlampa Lukáš

1/2 stran (25 záznamů)

Blog

Naše webové stránky jsou připraveny pro komunikaci, výměnu názorů, získání nových podnětů při práci s postiženými dětmi.
Děkujeme Vám za každý příspěvek.

Nejnovější založený blog:

Šlampa Lukáš:
Autismus (vydáno 16.8.2009 10:53 zobrazení 25980)

Více blogů ...

Galerie

V této sekci Vám zpřístupňujeme fotografie pořízené při práci s dětmi. Uvítáme však i Vaše snímky.

Nejnovější vložená fotografie:

Přejít do galerie fotografií ...

Video

Záznamy pořízené při práci s dětmi:
Videa z práce s dětmi

Přejít do galerie videí ...


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky